top of page
  • shivteimenashe

פראשת עקב - הרה”ג הרב מנחם גמליאל שליט”א


הרה”ג הרב מנחם גמליאל שליט”א

ראש כולל מנחת יהודה שדרות.נאמר בפסוק - וְהָיָה אִם שָׁמעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם:

ופירש רש"י שם בכל לבבכם ובכל נפשכם - והלא כבר הזהיר על כך (דברים ו, ה) בכל לבבך ובכל נפשך, אלא, אזהרה ליחיד אזהרה לצבור: [רש"י דברים פרק יא]

דבר אחר מה תלמוד לומר בכל לבבכם ובכל נפשכם והלא כבר נאמר בכל לבבך ובכל נפשך להלן ליחיד כאן לציבור להלן לתלמוד כאן למעשה. [ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מא]

ויש להקשות משום מה רש"י לא נקט את המשך דברי הספרי כאן ללמוד וכאן למעשה. ויש מפרשים שרש"י נקט את הפרוש הפשוט יותר שהרי רואים להדיה שהפרשה נאמרה בלשון רבים.

ומ"מ נמצאנו למדים שיש שני ביאורים על סיבת הכפילות בפרשה.

ויש עוד להבין משום מה לא נקט בפרשה זו ובכל מאודכם כמו בפרשה ראשונה ובכל מאדך.

ונראה לישב שאומנם צריך ללמד את כלל ישראל לעבוד את הקב"ה בכל ממונם אולם למעשה גם אדם שיש לו מעט ממון צריך לעבוד את ה' שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לשמים.

ולפי זה יתבאר משום מה נאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך וכו' בלשון יחיד משום שענין קבלת השפע אינו שוה לכולם [ כמו ירידת המטר ]

נמצא שכל יחיד ויחיד צריך לעבוד את ה' כפי ממונו ואולם יש צווי מיוחד ליחידים שהשפיע ה' יתברך עליהם ממון הרבה שיעבדו את ה' בכל ממונם.

וכך סיפר יהודי בשם אברהם קהן בספר ברית אברהם הכהן בעמ' תרכב' תחת הכותרת הטעות הגדולה בחיי.

שמחת שרידי הפרטיזנים לכבוד סיום המלחמה היתה גדולה עד מאד מבין מאתיים וחמישים חיילים שהיו בתהילת המרד בקבוצתו של צרפנסקי נשארו רק שלשים ושניים.

אחד מחברי הפרטיזנים ברנק שמו נתמנה לשר המשטרה ובעת ההיא לאחר המלחמה שנתערערו מוסרות השלטון היה הוא כמושל בכיפה שעל פיו ישק כל דבר סדר יומו עמוס לעייפה ולהזמנת ראיון עמו נדרשו להמתין ימים רבים מכיון ונתבקשתי ע"י יהודי אחד לסדר עבורו ענין מסויים הגעתי לשם כך ללשכתו בחדר ההמתנה הגדול המתינו עשרות אזרחים ביניהם מזכיר הקהילה הד"ר אייכלר משרדו של השר היה בחדר לפנים מחדר וכל הנכנס לחדרו הוצרך להזדהות בפני שלשה פקידים ועוזרים עד שהורשה להיכנס לחדר השר ביקשתי בדלפק הקבלה למסור לשר שהנני ממתין בחוץ ביד רץ אלי החוצה חיבקני בידידות רבה באמרו יאנקו בא ללשכתי כל המוזמנים ייאלצו לחכות עד שנסיים לשוחח שעה ארוכה בילינו יחדו מעלים זכרונות מימי המלחמה כמובן שאישר את כל בקשותי ונתן יותר משביקשתי ביציאתי פנה אלי הד"ר אייכלר ואמר הנה הוצרכתי להמתין שבועים ימים לראיון עם השר ואתה נתקבלת אצלו בכבוד מלכים ללא הזמנה מראש אבקשך להשתדל אצל השר בכמה וכמה ענינים לטובת הקהילה מיד שבתי על עקבותי והסדרתי אצל השר את כל בקשותיו בהיותי בין גבורי האומה נפתחו לפני אפשרויות רבות לעסקים גדולים ולהרויח ממון רב במאמץ קל כששמעתי שבפראג אין סיגריות ומחירם בשוק השחור מרקיע שחקים ביקשתי מידידי בממשל לשגר לי משאית צבאית עם נהג ושומר העמסתיה עד אפס מקום בסיגריות ומכרתים בפראג ברווח עצום שם העמסתיה בסבון ומכרתיו בפרשבורג כה עשיתי פעמים רבות בערים שונות קיצור הדברים הוא שהיה לי כבוד רב וממון רב ופירנסתי בכבוד את אבי ואחיותי

בינתיים שהה אבי שיחי' בבית החולים כמסופר בהרחבה בנפלאות משנות הזעם והתאושש קימעא קימעא מתשישותו המופלגת משאך ירד ממיטתו ונתחזק לישב בכסא לבדו קרא לי ואמר הנה עוסק אתה במסתרים גדולים אך נפשי בשאלתי שתעזוב את כל המסחרים ותשוב ללמוד בישיבת נייטרא עד לנישואיך הדבר נפל עלי כרעם ביום בהיר איך אוכל לעזוב את הכבוד הגדול שכולם כורעים ומשתחווים לי ואיך אפקיר את המסחרים והקשרים שהקמתי בעמל רב מלבד כל זאת השיאני יצר לאמר איך אתה הסוחר הגדול הנוסע בכל אירופה תשוב ללמוד בישיבה עם ילדים ובחורים שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה הרבה התלבטתי בענין ולצערי הרב לא שמעתי בקולו. אם יש צעד בחיים שהנני מתחרט עליו הוא הצעד השטותי הזה שלא שבתי לספסלי הישיבה כל חיי היו משתנים לטובה אילו שמעתי לקולו ולא זו בלבד אלא שהמציאות טפחה על פני כשעלו הקומוניסטים לשלטון בסלובקיה פג הכבוד ונעלם ונאלצתי להימלט באישון ליל גם הכסף לא שרד ברשותי את כל כספי הפסדתי עד כדי כך שכאשר עזבתי את אירופה הייתי בחוסר כל והוצרכתי להתחיל הכל מבראשית ואילו הייתי שומע לקולו הייתי חוסך מעצמי הרבה עמל ויגיעה צרות וטלטולים הייתי לומד בהשקט ובטח בין כתלי בית המדרש ושואב מים חיים ממעיינה של תורה אקווה שיעזור לי ה' שאחד הבחורים המתלבטים יקרא שורות אלו וישוב לספסל הלימודים מכח הוידוי הזה אז יהיה זה שכרי שיתכפר לי חטאי.

והנך רואה שסוף האדם שלא עבד את ה' בכל מאודו להתחרט על שאיבד את כל חייו לאסוף עוד ועוד ממון במקום להרבות בתורה ובמצוות שהם הם תכלית האדם. כמו שאמר שלמה בחכמתו סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page