top of page
  • shivteimenashe

פרשת כי תצא - הרב מנכם
כי תצא תשפב'

תניא בפרק בני העיר (מגילה לב.) משה תיקן להם לישראל,שיהו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג . דהיינו שצריך לשאול ולדרוש לפני כל חג וחג, את כל ההלכות שנוהגות באותו חג. וכן את המנהגים וההנהגות שיש בכל חג וחג. בכדי שידע כל אדם איך לנהוג בחג, ואיך להנהיג את בני ביתו בימים קדושים אלא. ובגמ' מסכת פסחים דף קט עמוד א - תנו רבנן: חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר ושמחת בחגך, רבי יהודה אומר: אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להן. אנשים בראוי להם - ביין, ונשים במאי? תני רב יוסף: בבבל - בבגדי צבעונין, בארץ ישראל - בבגדי פשתן מגוהצין. ובשולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקכט' כתב וזה לשונו חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו. כיצד משמחן, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים; והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו; ועוד כתב שם - אדם אוכל ושותה ושמח ברגל. ולא ימשוך בבשר וביין ובשחוק וקלות ראש, לפי שאין השחוק וקלות ראש שמחה אלא הוללות וסכלות, ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות אלא על שמחה שיש בה עבודת היוצר.

ובשו" ע הרב כתב וז"ל - לכך נהגו להרבות במיני מאכלים ביום טוב יותר מבשבת שלא נאמר בה שמחה. וכן בגדי יום טוב צריכים להיות יותר טובים מבגדי שבת: ומכל הנזכר לעייל למדנו, שחייב כל אדם לעשות השתדלות גדולה, לגרום לבני ביתו לשמוח בחגים. וזאת על ידי שיקנה להם לפני החג בגדים נאים ומאכלים ערבים. אולם עיקר הענין הוא שבני ביתו ירגישו ששימחת החג היא שמחה שיש בה עבודת השם יתברך. ושהוא שמח בכל ענייני החג. ולכן צריך להתפלל בחג בנחת ובניגון ערב. ולקדש בנחת ובשמחה, ולשיר על שולחן החג, ולמשוך את ליבם של בני ביתו בדברי תורה וסיפורי חז"ל המשמחים את הלב. ובפרט בזמן הזה שיש הרבה שחוק וקלות ראש והוללות בפרהסיא [ ששותפים לה גם חובשי כיפות ה"י ] ואם חס ושלום לא תהיה לבני ביתו שמחה של מצוה ימשכו ח"ו לשמחה בנוסח תרבות הגויים רח"ל. וראה מה שכתב בשו"ע שם בסעיף ד' - חייבים ב"ד להעמיד שוטרים ברגלים, שיהיו משוטטים ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות שלא יתקבצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים, ויבואו לידי עבירה; וכן יזהירו בדבר זה לכל העם, שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה ולא ימשכו ביין, שמא יבוא לידי עבירה; אלא יהיו כולם קדושים.עכ"ל השו"ע ומדבריו נשמע שהחגים הם הימים שהשמח בהם בקדושה זוכה הוא ובני ביתו להבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים .ויה"ר שתזכו לשנים רבות ומועדים טובים.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page