top of page
  • shivteimenashe

פרשת ראה
הרה”ג הרב מנחם גמליאל שליט”א

ראש כולל מנחת יהודה שדרות.


נאמר בפרשה אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אַתֶּם ירְשִׁים אתָם אֶת אֱלהֵיהֶם.

את כל המקומות - מגיד שהיו כנעניים שטופין בע"ז יתר מכל אומות העולם. [מדרש תנאים לדברים פרק יב]

ובאור החיים דברים פרק יב כתב וז"ל – וטעם כפל אבד תאבדון, יתבאר על דרך אומרם במסכת עבודה זרה (מ"ג ב) שביטול עבודה זרה צריך ב' דברים, שוחק, וזורה לרוח או מטיל לים, ובאחד מהנה אינו יוצא ידי חובתו ולזה כפל לומר ב' איבודים.


וכשתתבונן בזה תמצא, שכשנכנסו ישראל לארץ היו בארץ הרבה מאוד בתי עבודה זרה, ולכאורה היו יכולים להשתמש בבתים הללו ולשנות אותם מבתי עבודה זרה לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

ובגמרא מגילה דף ו עמ' א' אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינו. והסירותי דמיו מפיו זה בית במיא שלהן, ושקוציו מבין שיניו זה בית גליא שלהן, ונשאר גם הוא לאלהינו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.

וא"כ משום מה היו צריכים לשחוק את אותם בתי ע"ז ולזרותם לים.

ולא השתמשו בהם לדברים שבקדושה זאת ועוד שענין זה דרש מהם מאמץ גדול וזמן מרובה שהרי בזמנם היו שוברים את האבנים עם פטיש ואיזמל. ובאותו הזמן היו יכולים לעסוק בתורה.


ועל כרחך שעל פי התורה חייב האדם להשקיע מאמץ וזמן בביטול העבודה זרה ובביעורה מן העולם ובביזויה לעיני כל. ואין בזה ביטול תורה. ואדרבה זה חלק מקיום מצוות התורה. וזו אחת המצוות החשובות ביותר שמאחר שאדם מבטל ומבער ומבזה את תרבות הגויים, קנה בנפשו את הסור מרע. וידוע המעשה בר' שלום שודרון שהיה מתבדח על תרבות הגויים ושלחו לא מהעדה החרדית שאין מנהגנו לדרוש בדברי תורה בצורה זו וביקשו ממנו שידרוש בכובד ראש . ומכיון שכך הלך ר' שלום לחזון איש לשאול את פיו אם לשנות את דרכו , ביקש החזון איש לשמוע ממנו דבר תורה בדרך שרגיל בה, וכאשר שמע החזו"א את ר' שלום צחק ואמר לר' שלום אם היו דרשנים כמוך בדור הקודם לא היתה השכלה.


ואם ח"ו אינו מבטל את תרבות הגויים נמשכת נפשו לרע ואינו מרגיש כאדם שמאבד את דרכו במדבר, ולכן מצאנו שאותם האותיות של אבד תאבדון יש בהם את אותיות אבוד תאבדון, לומר לך שאם לא תאבדון תאבדון. ובפרט שיש להדגיש את אותו ביטול בעיני הילדים הקטנים כדי שימאסו בדרכי הגויים וידבקו בדרך התורה הקדושה.
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page