top of page
  • shivteimenashe

פרשת שלח לך : הרב דוד להונגדיםהרב דוד להונגדים


אֵ֚לֶּה שְׁמ֣וֹת הָֽאֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח משֶׁ֖ה לָת֣וּר אֶת־הָאָ֑רֶץ וַיִּקְרָ֥א משֶׁ֛ה לְהוֹשֵׁ֥עַ בִּן־נ֖וּן יְהוֹשֻֽׁע. (במדבר יג, טז): התפלל

עליו יה יושיעך מעצת מרגלים (רש"י) והתרגום יונתן כתב "וכדי תמא משה ענותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע".

יש אומרים, שכאשר הקב"ה אמר למשה רבינו לכתוב בתורה שהוא עניו, מרע"ה לא רצה, אבל הקב"ה לא ויתר והורה לו לכתוב, ומשה כתב ענו בלי י', כיון שאי אפשר שתהא חסרה אפילו אות אחת מספר התורה, הוסיף משה רבינו אות י' שחסרה מהמילה ענו ונתן ליהושוע מפני שהוא ראה את ענותנותו של יהושוע.

ועוד טעם נוסף כיון שיהושע עומד לקבל את שנות החיים של המרגלים, קיים חשש ששנים אלו שהתקבלו מאנשים בעלי מחלוקת ישפיעו לו לדברים לא טובים, ולכן התפלל עליו משה "יה יושיעך מעצת מרגלים" וכמו שפירש רש"י (ראה ומתוק האור פר' שלח לך).

כדי להבין הדברים עלינו להתבונן על חטא המרגלים, הרי חז"ל אמרו שכל אחד היה גדול בתורה, אם כן מה גרם להם לעוון זה? חשוב לדעת שכל איש מישראל חייב להאמין, שאין חוכמה ותבונה ועצה לפני הקב"ה, והרי כוונת המרגלים היה לטובת משה רבינו וגם לרבות בלימוד התורה, כמו שמצינו בספרי חז"ל, ויש הרבה טעמים והסברים על עוון חטא המרגלים, אבל כאן רצוני להביא שלושה טעמים בקשר לזה.

(א) יש אומרים שהמרגלים היו להם חשבון, כי הם כבר שמעו מאלדד ומידד, שמשה מת ויהושוע מכניס את עם ישראל לארץ הקודש, ולכן כוונת המרגלים היה אם נכנס לארץ ישראל מידית הרי העם לא יזכו ללמוד ממשה רבינו, ולכן טוב להיות במדבר וללמוד תורה ממשה רבינו.

(ב) העם אכלו מן במדבר, וזכו להיות תחת ענני הכבוד והיו שותים מבאר מירים, אבל אחרי שהעם יכנסו לארץ, הם חייבים לעבוד וכו, ולכן הם היו טוענים שטוב להישאר במדבר וללמוד תורה בלי שום צורך עבודה פיזית (ליקוטי תורה) .

(ג) ספר מצודת דוד כתב בשם "כנסת יחזקאל". מה ראו מרגלים להוציא דיבה רעה על ארץ ישראל, מפני שבמדבר היו נשיאים ובארץ ישראל לא יהיו נשיאים.

מכאן אנו רואים שכוונת המרגלים היה לדברים טובים, אם כן למה הם קבלו עונש עד כדי כך חז"ל אמרו שאין להם חלק לעולם הבא (סנהדרין פר' י משנה ג). והתשובה הפשוטה היא אין חוכמה ותבונה לפני הקב"ה ולכן אם קודשא בריך הוא אמר "הארץ היא ארץ טובה" באמת היא ארץ טובה, חייב להאמין באמונה שלימה, וחייב לקיים משהקב"ה מצווה אותנו לא לפי השכל שלנו ולבטל הכל כדי לקיים דברי אלקים חיים, וזהו "סוד נעשה ונשמע". ולכן אם הקב"ה אמר משה מת ויושוע מכניס אין אדם יכול לשחק מחשבון של בורא עולם, וזהו טעות גדולה של המרגלים שחושבים שהם יכולים לשחק בחשבונו של בורא עולם לפי האינטלקט בני אדם, כדי לשמור על הכבוד שלהם.

אחרי כל זה אם כל צדקתם וכוונתם לטובה, המרגלים עשו חטא חמור כפי שמצאנו בסנהדרין (קי.-קי:). כי למרגלים אין להם חלק לעולם הבא, אולם לא ברור אם רבי אלעזר שחולק על רבי עקיבא האם הוא חולק גם על המרגלים שיש להם חלק לעולם הבא, או חולק רק על דור המדבר שיש להם חלק בעולם הבא. לכן יש לנו כלל כל פעם שיש מחלוקת שאינה ברורה בתורה הנגלה אנו פונים לתורת הנסתר לפתרון.

ולכן על פי תורת הנסתר, מצינו שהמרגלים למרות שחטאו מאוד יש להם גם חלק בעולם הבא (זוהר חדש יד', תנחומה חוקת י',בראשית רבה יט:יג, זוהר ג:רעג, מגלה עמוקות פר' שלח יד'),וכן דרשו רבותינו על קרח שיקום בתחית המתים מהמילה "צדיק כתמר יפרח" ס"ת קרח (אריז"ל, ספר עמק המלך שער טו' לה'). וכדי להבין חשוב לעיין בגמרא (חגיגה ד:-ה.).

והנה מסופר בגמרא (חגיגה ד:) מלאך המות היה שכיח בביתו של רב ביבי בר אביי , ומספר לו מעשיו. וספר לו מלאך המות: שפעם אחת אמר ליה מלאך המות לשלוחיה: לך הרוג והבא לי את נשמת מרים, קולעת שער הנשים. הלך השליח, ובטעות הרג את מרים מגדלת התינוקות כי נתחלף לו "מגדלא שער נשייא" ב"מגדלי דרדקי". משראה כן מלאך המות, אמר ליה לשלוחו: הרי את מרים קולעת שער הנשים אמרתי לך להרוג, ולא את מרים זו.משנוכח השליח בטעותו, אמר ליה השליח למלאך המות: אם כן אחזיר לה נשמתה. אמר ליה מלאך המות לשלוחו: לא תחזיר, אם כבר הבאת- תשאיר אותה כאן. שאל רב ביבי בר אביי אבל כיצד היית יכול להורגה, הואיל ולא הגיע זמנה למות ומה הנך עושה עם השנים הנותרים הללו. [שנות החיים שהוקצבו לאדם זה, מה יהא עליהם] אמר לו מלאך המות לרב ביבי: אם יש תלמיד חכם המעביר על מדותיו, מוסיף אני לו את שנותיו של זה, כדי שיחיה בחילופיו של המת.

ויש לשאול מדוע המלאך מוסיף דוקא לתלמיד חכם המעביר על מדותיו? התשובה היא באמת משמת לפני זמנו יכול לטעון טענה צודקת, אילו היה חי כל שנותיו, יתכן שמשתמש באותם השנים שהפסיד לשוב בתשובה ולתקן את מה שקלקל, כדי לפצות אותו, מלאך המוות מחפש תלמיד חכם צעיר שיעמוד במקום המת, וההוא שמת לפני זמנו יזכה להיות שותף בזכויות ובשכר שיקבל התלמיד חכם מן התורה והמצוות של אותן השנים הנוספות, שהרי אותן השנים הם באמת שלו (יחי ראובן, מובא בילקוט ישעיהו).

לעיל ראינו מדוע משה הוסיף י' בשמו של יהושוע, כי יהושוע עומד לקבל את שנות החיים של המרגלים, אבל קיים חשש ששנים אלו שהתקבלו מאנשים בעלי מחלוקת ישפיעו לו לדברים לא טובים, ולכן התפלל עליו משה "יה יושיעך מעצת מרגלים". ולפי זה מובן מדוע יש מרבותינו "בתורת הנסתר" שהיו סוברים שהמרגלים אף על פי שחטאו ועוונם גדול, הם יזכו לעתיד לבוא, מפני שיהושוע קיבל שנות המיותרים שלהם, ולפי זה נראה שזהו הסיבה שמשה רבינו מוסיף אות י' (כנגד עשרה מרגלים) בשמו של יהושוע, כדי לזכות אותם לעתיד לבוא, ועתה מובן הפירוש לעיל...שהוסיף משה רבינו אות י' שחסרה מהמילה "ענו" ונתן ליהושוע מפני שהוא ראה את ענותנותא של יהושוע, כי יהושוע מעביר על מדותיו, והוא דוקא ראוי לקבל שנות הנותרים של המרגלים כדי לזכות אותם (המרגלים) לעתיד לבוא ולכן נראה לי לומר שגם בתורת הנגלה יש מקום ללמוד זכות על המרגלים שיש להם חלק לעולם הבא על פי חגיגה הנ"ל.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page