top of page
  • shivteimenashe

שלח לך:וישלח אותם משה ממדבר פראן על פי ה' כולם אנשים.


כולם אנשים - כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו: רש"י במדבר פרק יג ראשי בני ישראל המה - שרי אלפים.


ואם היו צדיקים וכשרים איך הוציאו דיבת הארץ וכפרו לבסוף בקב"ה שאמרו כי חזק הוא ממנו – כביכול שיושבי הארץ חזקים יותר מהקב"ה ר"ל.


וצריך לומר שהמרגלים לא רצו להכנס לארץ משום שחששו שכשיכנסו לארץ לא יוכלו וקיים את מצוות ה'. וירדו מגדולתם מאוד מאוד שהרי כשהיו במדבר היו בענני כבוד ולא היו צריכים לפרנסה שהיה להם מן ומים וכל הטוב שבעולם - כמו שנאמר כאשר ישא האומן את היונק.וכן לא היו צריכים להתפנות. ולא היו צריכם להתרחץ. ולא היו צריכים לכבס בגדים.ולא היו חוששים מהאויבים. ומכיון שהיה להם כל דבר בשווה לא היתה בהם קנאה ושנאה ותחרות. והיו מאוחדים סביב הצדיקים, שרי האלפים ושרי המאות וכו' ובראשם משה אהרון ומרים. ולכן היו עוסקים אך ורק בתורה ובמצוות.


וכשיכנסו לארץ ציוה עליהם הקב"ה לא תחיה כל נשמה וצריכים להרוג בחרב אנשים ונשים וטף ולגור בבתיהם. וכל העולם ישנא אותם בעבור זה .ויהיו יראים מהאויבים . ויצטרכו להתרחץ ולהתפנות ולכבס בגדיהם.וג"כ יהיו חייבים לעבוד את האדמה לחרוש ולהשקות ולזרוע ולקצור וכו' ויהיו שיצליחו ויהיו שלא יצליחו ויהיה בניהם קינאה ושנאה ותחרות.

ואשר על כן החליטו המרגלים להוציא דיבת הארץ לטובת עם ישראל. שעל פי החשבון הפשוט אם יכנסו לארץ ירדו ברוחניות.


ואולם דבר אחד מכריע כנגד כל הטענות של המרגלים והוא רצון ה'. שמכיון שרצון ה' הוא שיכנסו גם אם יצטרכו לשלם מחיר יקר, את זה ורק את זה חייבים לעשות.19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page