top of page
  • shivteimenashe

הלכה
הרב אילן גבאי אברך כולל

"מנחת יהודה" ורב ביהכ"נ יד אמיתי


שאלה: יולדת בתוך שבעה ימים ללידה שהדין הוא שמותרת באכילה ביוה''כ האם צריכה לאכול פחות פחות מכשיעור כפי שכתב מרן בסי' תריח ס''ז לגבי חולה.

מרן השו''ע בסימן תריז ס''ד כתב ''יולדת תוך שלושה ימים לא תתענה כלל וכו'' וכתב המג''א (ס''ק ג) שגם היולדת הזו אוכלת פחות פחות מכשיעור. וכ''פ הא''ר (ס''ק ב) והמטה אפרים (אות ד) והגר''ז (ס''ד) והחיי''א (כלל קמה סכ''ז) וערוה''ש (ס''ד) והכה''ח (אות יט). אלא שמלשון הטור (סימן תריז) ומרן השו''ע שכתבו ''לא תתענה כלל'' משמע לא צריכה להחמיר באכילה בשיעורים, ובמקור הדין שהביא הב''י שהוא ברמב''ן בר''ן וברא''ש לא כתבו לשון ''כלל'' והטור והשו''ע כתבו כן מדעתם, וכנראה באו להורות שביולדת אי''צ אכילה בשיעורים כלל, וכן משמע מהשו''ע בסימן תריח ס''ז שכתב ''כשמאכילין את 'העוברות או את החולה' מאכילין אותם מעט מעט כדי שלא יצטרף לכשיעור''. ולא הזכיר יולדת. וכן פסק המ''ב (תריז ס''ק י) שמאכילין את היולדת כדרכה ורק יש מחמירין פ''פ מכשיעור. ומצאתי שכן פסק גם השד''ח ח''ט (מע' יה''כ ע'מ 117) בשם הגאון הנצי''ב ובית דוד שג''כ לא הצריכו פ''פ מכשיעור. וכל שכן לפי מה שכתב הגאון הנצי''ב בספר העמק שאלה (פרשת וזאת הברכה סימן קסז ס"ק יז) שדין זה שמאכילים את החולה פחות פחות מכשיעור לא נזכר כלל ברמב''ם וברי''ף וכנראה משום שלא סוברים דין זה להלכה אלא שהשו''ע החמיר בחולה ומ''מ הבו דלא לוסיף ולהחמיר גם על יולדת שזה לא נזכר אפילו ברמב''ן וברא''ש ובר''ן וכתב שמה שהצריך המג''א גם ביולדת שתאכל פחות פחות מכשיעור הוא ודאי תמוה ושכן הורה הגר''ח וואלוז'ין למעשה דלא כהמג''א. והובא בשו''ת יחוו''ד ח''ו סי' לט. אלא שראיתי בחזו''ע (ימים נוראים עמ' רצז) שכתב ''החולה או היולדת שמותר להם לאכול ולשתות ביום הכיפורים אוכלים פחות פחות מכשיעור וכו'', ולכאורה קשה שלפי האמור לא היה לו להחמיר ביולדת. והאול''צ ח''ד (עמ' קח) פסק שיולדת לכתחלה תאכל פחות פחות מכשיעור והמיקל להאכילה כדרכה רשאי, ע''ש. ועכ''פ נראה לצרף מה שכתב הב''ח (תריח אות ח) שדין זה שמאכילין את החולה מעט מעט היינו דוקא כאשר הרופא אומר שיספיק לו להאכילו ממנו מעט מעט והיינו שידוע שיספיק להם על פי רופא אבל אם הרופא לא אומר זאת (או אפילו הוא מסופק בדבר) אין מאכילין אותו מעט מעט גם לרמב''ן וסיעתו, ולהלכה כתב הב''ח שנוהגין כמ''ש הר''ש מאוסטרייך וז''ל ''יש אומרים שאין נותנים לו השיעור בבת אחת אבל לא נהגינן הכי ואמרינן ספק נפשות להקל ונותנין לפניו ואומרים לו יוהכ''פ היום ואם יאכל הרשות בידו וכן ביולדת לאחר שלושה ותוך שבעה עושין כן'' וכדבריו כתב גם המג''א (ס''ק ח) והמ''ב (ס''ק כד). וזה אפילו בחולה וכ''ש ביולדת יש לנהוג כן שבלא''ה יש אומרים שיכולה לאכול כרגיל. ובפרט לפי מ''ש הגאון השואל ומשיב (מהדורא ד סי' מב) שדין מאכילין אותו הקל הקל תחלה הוא על המאכיל עצמו אבל על החולה שאוכל כדי צרכו ולא מדקדק בשיעורים אין עליו שום איסור אפילו יאכל החמור תחלה לא יענש על כך. וכ''כ באור שמח (הל' מאכ''א פי''ד הי''ד ד''ה וכבר) והובא בנשמת אברהם (סי' תריח אות יד). ולענין כמות השיעורים הנצרכים לחולה עיין בחזו''ע הנ''ל פרטי הדינים.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page